Kategoria: Przyroda nauczycielem

NIEBYWAŁY POSTĘP TECHNICZNY

Druga połowa XX wieku charakteryzuje się niebywałym postępem technicznym. Nagromadzona przez tysiąclecia cząstkowa wiedza poznaw­cza zaowocowała niezwykłymi wynalazkami wykorzystującymi dla celów technologicznych prawa przyrody. Prawa te, głównie prawa fizyczne, istniały zawsze, ale człowiek w życiu codziennym posługiwał się wyłącznie efektem tych praw. Na zasadzie „prób i błędów” dopracowano się fragmentarycznych procesów technologicznych, często nie umiejąc wyjaś­nić przyczyn takiego lub innego zachowania się surowców naturalnych. One bowiem będą podstawowym nurtem przedstawionej czytelnikowi problematyki. I nie ma w tym nic dziwnego, bo znakomita większość otaczającego nas świata nieorganicznego zbudowana jest nie z substancji prostych – czystych pierwiastków – a z najprzeróżniejszych ich połączeń, zwanych minerałami (od słowa mineralis, mina – sztolnia) lub skałami.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂

NATURALNE TWORY

Opisując częstokroć przepiękne naturalne utwory mineralne o ogrom­nym bogactwie form krystalicznych, barw i odcieni oraz różnej twardości i innych własnościach fizycznych, próbowano czasem wytłumaczyć sobie ich pochodzenie. Tak rodziły się opisowe nauki o Ziemi: mineralogia, zajmująca się poszczególnymi czystymi związkami chemicznymi, petro­grafia (petra – skała), zajmująca się połączonymi zbiorami minerałów czyli skałami i krystalografia opisowa, wyróżniająca zewnętrzne formy (postacie) tworzących się kryształów. Wykorzystywanie metali szlachet­nych oraz pięknych kryształów takich jak diamenty, szafiry, rubiny i inne do wytwarzania ozdób, glin do formowania ceramiki, kolorowych tlenków metali do dekoracji tych wyrobów, od dawna wskazywało, że własności większości z nich zależą od temperatury. Stwierdzono, że niektóre z nich poddane działaniu temperatury pozwalają się przekształcać, a po wy- studzeniu wracają do pierwotnego wyglądu (złoto, srebro, platyna, miedź), inne nie poddają się osiąganym wówczas temperaturom (szafir, rubin), a jeszcze inne ulegają przemianie bezpowrotnej (piryt, gips, kalcyt).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂

TWORZĄCE SIĘ PODSTAWY

Tak rodziła się alchemia, stanowiąca korzenie dzisiejszej technologii. Groma­dzono wiedzę faktograficzną, ale nie umiano jej racjonalnie wytłumaczyć. Niemniej jednak od początku dążono do sztucznego wytwarzania metali i kamieni szlachetnych, poszukiwano metod otrzymania „kamienia filozo­ficznego”.Tworzące się w XVI i XVII wieku podstawy fizyki i chemii eksperymentalnej pozwoliły na próby wniknięcia w naturę otaczającej człowieka materii. Zaczęto kolejno odkrywać proste składniki tej materii nazywając je pierwiastkami. Większość z nich odkryto w XIX w., ale ostatnie 50 dopiero w wieku XX. Równocześnie z poznaniem składników prostych zaczęto wnikać do wnętrza minerałów, wyjaśniać ich skład chemiczny i wiązać z nim własności fizyczne. Tak zrodziły się współczesna chemia, mineralogia, krystalochemia i geochemia, dziedziny wiążące cechy minerałów z ich składem i genezą tzn. warunkami powstawania w przyrodzie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂

Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

Wiedza ta pozwoliła na postępujący od XIX wieku rozwój mineralogii eksperymentalnej – badań nad syntezą minerałów oraz mineralogii stosowanej dającej podstawy rozwoju nowoczesnej technologii przemysłowej precyzyjnie przewidującej zachowanie się składników mineralnych lub pierwiastków w procesie przetwarzania.Z tych różnych dziedzin wiedzy w latach 50. naszego stulecia zaczęła się rodzić nowa, znacznie obszerniejsza dziedzina – inżynieria materiałowa łącząca w sobie wiedzę różnych dziedzin, potrzebną do wytwarzania nowych materiałów o ściśle programowanych własnościach fizycznych. Powstałą sytuację najlepiej obrazuje drzewo genealogiczne przedstawione na rysunku 1. Dół tego drzewa – korzenie – stanowią nauki podstawowe, górę – koronę – inżynieria materiałowa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂

ZACIERANIE SIĘ GRANIC

Obecnie w technice powstała sytuacja zacierająca granice dawniej ściśle oddzielające od siebie zakresy poszczególnych nauk chemii, fizyki, krystalografii, mineralogii i technologii. Wiedza ujedn lca się dzięki coraz pełniejszemu poznaniu fizycznych praw przyrody. Okazuje się równocześnie, że w najbardziej wysublimowanych technologiach ostatnich lat podstawową rolę kształtującą własności materiałów odgrywają doda­wane, często w małych ilościach, poszczególne pierwiastki. Kto chce rozumieć postęp techniczny w takiej dziedzinie jak ceramika, elektronika, czy energetyka musi znać dobrze układ okresowy pierwiastków. Oprócz znanego i powszechnie stosowanego tabelarycznego układu okresowego opracowanego przez Mendelejewa, w inżynierii materiałowej bardzo pomocnym wydaje się, mało popularny ale logiczny i łatwy w zrozumieniu, spiralny układ okresowy Simsona i Szymańskiego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂